ilaç alışkanlığı nedir?

Bir ilAcı, birkaç kere kullandıktan sonra, kişide o ilAca karşı vazgeçilmez bir istek be­lirirse, o kişide alışkanlık olmuş demektir. İlAçlar, fizik (organik), psişik yahut ikisinin ka­rışımı şeklinde, alışkanlık doğurur. Dünya Sağlık TeşkilAtınca şu alışkanlıklar tanımlan­mış tır:

1. Morfin alışkanlığı: Alışkanlık şiddetlidir; hem fizik, hem psişik alışkanlık vardır.

2.  Barbitürat ve alkol alışkanlığı: Alışkan­lık kuvvetlidir; psişik ve fizik alışkanlık vardır.

3. Kokain alışkanlığı: Alışkanlık şiddetlidir, yalnız psişiktir,

4.  Amfetamin alışkanlığı: Alışkanlık kuv­vetli değildir. Psişik ve bazen de hafif bir fi­zik alışkanlık vardır.

5. Hallusinogen (L.S.D.) alışkanlığı: Kuv­vetli değildir, özellikle psişiktir.

6.  Cannabis alışkanlığı: 5’teki gibidir. İlAç müptelAsını tanımak güçtür, çünkü

hem kişi durumunu gizlemeye çaldır, hem de belirtiler zayıftır. Alışkanlık, tıbbi tedavi so­nucu oluşmuşsa, hekim durumu kolay anlar. Hastanın moral değerlerinin zayıf olma­sı, şüpheleri kuvvetlendirir: ilAcı çalmaya yel­tenmesi önemli bir belirtidir. Genellikle, has­tada moral çöküntü, tembellik, kendine bak­mama, iştah bozukluktan görülür. Fizik be­lirtiler, pupillanın (gözbebeginin) daralması (morfin alanlarda), tremor ve norit hareket ve denge bozukluğu, titreme, konfüzyon (barbitürat alanlarda), ilAcı enjekte edenler­de de iğne izleridir. Alışkanlığa en sık rastla­nan yaşlar, 35’in altındadır, erkekler çoğun­luktadır ve Büyük Britanya’da, alışkanlann sayısı 1960’tan beri çok fazla artmıştır. Ma­mafih bu sayı, bütün nüfusa oranla, hAlA dü­şüktür. MeselA 1960 yılında, afyon müpte­lAsı sayısı 437 iken, 1968’de bu rakam 2393’e yükselmiştir. 1968’de, tehlikeli ilAç­lar tüzüğüne göre, hekimlerin, alışkanlann adlarını bildirmeleri ve bunlara özel izinleri olmadıkça, eroin ve kokain reçeteleri verme­meleri mecburi kılınmıştır. Benzer bir durum, ABD’nde de vardır. Bu tür ilaçlar, ağn gide­rici olarak, reçeteyle alınabilir.

Tedavi: Mütehassısın işidir. Fizik (orga­nik) alışkanlığın varlığında, ilAcın kesilmesi fizik belirtiler doğurur: Tüylerin diken diken olması, üşüme hissi, kas krampları, kusma, diare, ateş yükselmesi (morfin ve eroinde),’ delirium (alkolde), delirium ve krizler (barbitüratlarda). Bu belirtilerin rahatsız edici ni­teliğine rağmen, zamanla ilAcın kesilmesi mümkündür.

Psişik bağlılık daha önemlidir, çünkü hasta zaten endişeli, histerik, olgun olmayan bir bünyeye sahiptir ve tedavi basitçe ilAcın ke­siminden öteye uzanır. En güç devre, has­tanın, hastanede, bu alışkanlığa son verme­si sonrasıdır, çünkü kendine yeni bir hayat düzeni ayarlamalıdır.

Bu bilgiler işinize yarayabilir?

  • hidrozadenit tedavisihidrozadenit tedavisi (Köpek memesi): Stafiiokoklann yaptığı, en çok koltuk altı, daha az olarak da kasıklarda görülen ter bezlerine ait derin iltihabi bir […]
  • KABIZLIK NEDİR NEDENLERİKABIZLIK NEDİR NEDENLERİ KABIZLIK: Seyrek dışkılama ve­ya hiç dışkılayamama halidir. Sebebi: Mutlak kabızlık, bağırsak tı­kanmasının sonucu olabilir. Dietteki […]
  • Yeterli ve Dengeli BeslenmeYeterli ve Dengeli Beslenme beslenme yaşamın her döneminde sağlığın temelini oluşturur. Bes­lenme; büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşa­mak için […]

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eğlence