histeri ne demektir?

: Kelime Yunanca rahim anlamına gelen hysteron sözcüğünden alın­mıştır. Hipokrat, histerideki çeşitli belirtileri tatmin edilmemiş rahimin kadın bedeninde dolaşarak bir yerleşmesine bağlamıştı. Gü­nümüzde histeri psikonevroz hastalık grubu İçine girmekte, hareket, duyu ve şuur Bozukluklanyla karakterizedir. Daha seyrek olarak İstemdışı çalışan otonom sinir sistemine ait fonksiyon bozukluktan görülür. Bunlar ge­nellikle çözülmemiş kompleks ye çatışmaları sonudur.

Histeride belirtiler iki ana gruba ayrılır:

1  Konversiybn tipi histeri;

2  Dissosiyatif histeri tipi.

Konversiyon tipinde motor alanda bozuk­luklar görülür, kol ve bacak tutmayabilir. As­lında kol ve bacak hareketleri ile İlgili beyin alanlarında bir bozukluk yoktur. Aynı has­tada bedenin bazı. yerlerinde uyuşmalar gö­rülebilir; görmediğini, konuşamadığını ve işit­mediğini söyleyebilir. Boğazında bir lokma varmış gibi bir his olur, kusmalar, hıçkırık, öğürmeler, geğirmeler olabilir. Histerik ba­yılmalar dediğimiz belirtiler görülebilir, has­talar olduğu yerde bayılırlar, özellikle bu ba­yılma durumu yanında yakınlarının bulun­duğu bir ortamda olur.

Histerik kişilerde telkine yatkın bir kişilik yapısı vardır, kesin bir kimlik durumu geliş­memiştir. Yalan, uydurma sıktır; aşın cinsel­likten söz ederler, ancak cinsi alanda sorun­ları olan kişilerdir.

Hastalık belirtileri telkin yöntemleri ile or­tadan kaldırılır, hastaya hipnoz yapılabilir, faradi akımı uygulanabilir, sıkıntı giderici ilaç­lar verilebilir. Hastalığın esas tedavisi psiko­terapi ile yapılır.

7 HORDEOLUM (Arpacık): Kirpik diplerinde yerleşmiş derince bir lal dibi ilti­habıdır Küçük, sarı renkli cerahatli bir belir­ti vardır. Hafif ağrı ve kaşıntı olabilir. Kendi­liğinden geçebilen bir hastalıktır. Çok sık tek­rarlarsa uygun antibiyotikli kremler uygula­nabilir

Bu bilgiler işinize yarayabilir?

  • Ana BesinlerAna Besinler Aşağıda ana besin gruplarını oluşturan protein, karbonhidrat ve yağları ve yine aynı derecede önem taşıyan lifleri, vitaminleri ve […]
  • hipofiz bezi nedirhipofiz bezi nedir : (Pitüiter bez). Beyin ta­banında, burun arkasının üst kısmında, be­zelye tanesi büyüklüğünde bir bezdir. "Pitüiter" adı, Latince, […]
  • histamin nedirhistamin nedir İnsanda, hayvanlann çoğunda ve bazı bitkilerde bulunan önemli bir maddedir. Tam olarak anlaşılamamış çe­şitli farmakolojik etkileri yanı […]
Eğlence