hipnoz nedir

Kişiyi telkine daha müsa­it kılan ve kişide suni olarak yaratılan trans (kendinden geçme) halidir. Bu olaya, mesmerizm, hayvani manyetizma, ödü gücü, ya­ratılmış somnambülizm (uyurgezerlik) adlan da verilmiştir, insanlık tarihinin başından beri, kişileri etkilemek, sihirbazhekimde n, din adamlarına ve politikacıya kadar, çevre­sini gücü altına almaya yeltenen herkesin baş vurduğu bir yoldur. MeselA verilen ilAcın etkisine, daima hekimin tutumunun etkisi de eklenmelidir. Fakat, hipnozda, kişi, açıklıkla trans haline sokulup, hipnotizmayı yapanla kendi arasında ilişki kurulur ve ayrıca, hip­notize olmuş kişide, hipnotik duruma özgü haller görülür: Bazı vücut kısımlarının anes­tezisi, unutulmuş hatiralann yeniden canlan­ması gibi. Mamafih, hipnoüzmanın bu tanım­lanması yetersizdir: Bazı hayvanlar da hip­notize edilebilir ki burada, hipnotize edenle edilen arasında bir his ilişkisi söz konusu ola­maz ve gerçekten beliren hal, hayvanda ba­zı davranış alanlarının inhibisyonudur (bastınlmasıdır). Ayrıca, hipnotizmanın derece­leri vardır: Bazen, trans yaratılmaksızın, tel­kin alabilme yeteneği artırılabilir. Bu anlam­da alındlgı zaman, kişilerin çoğu hipnotize edi­lebilir; buna karşılık, derin translı hipnotizma çok az insanda yaratılabilir, Hipnoüzmada tıl­sım aranmamalıdır. Esası, beynin bir kısmı­nın monoton (yeknesak) bir şekilde uyanlmasıyle, inhibis^on yaratılması ya da kişinin uyutulmasıdır. Söz gelişi ne kadar gürültülü olursa olsun, bir saatin gürültüsünü birkaç dakika sonra duymaz oluruz. Burada, eklen­mesi gereken bir faktör de, hipnotist (hipno­tizmayı yapan) ite, inhibisyona uğramamış kı­sım arasındaki ilişkinin korunmasıdır.

Metodu bilindikten sonra, herkes hipno­tizmayı uygulayabilir ve birçok yüksek zekAlı kişinin bu metoda baş vurmasına rağmen, te­melsiz güven, üstünlük inancı ve bir dere­ceye kadar da zekA geriliği, şüphesiz hipno­tizmanın uygulanmasını kolaylaştırıcı faktör­lerdendir. Gerçekten, hipnotizma, şarlatan­ların çok değer verdiği bir usuldür. Tarihe ba­karsak, hipnotizmanın, Avrupa sosyetesin­de ilk gürültülü belirişi, Anton Mesmer’in ça­lışmalarına dayanır. Mesmer, 1774 yılından itibaren, Viyana ve Paris’te bu usulle çok ün yapmıştı. Hipnotizmaya saygı uyandıran ilk hekimler ise, Manchester’Ü Braid (hipno’fizmanın, parlak bir ışığa devamlı bakrnAyla’ya~ ratılacak uyku olduğunu söylemiştir), Lond­ra’dan Profesör Elliotson ve Hindistan’da ça­lışan Esdaile adlt bir askeri hAkimdi v(E^daile, hipnotizma yardımıyle ameliyat yapmak­taydı). Kimse, isteği dışında hipnotize edile­mez ve sahnede hipnotize edilip, garip dav’ ranışlarda bulunanlar, ancak bu garipliklere bir sebep bulmak istemiş ve bu arzularl’ge’rçekleşmiş1 histeriklerdir. Derin hlphöz’veya histerinin (bir çeşit kendi kendirii İpnotize etmek sayılabilir) sonuçlan şunlardır BirvüCUt kısmının, sinirlerinin anatomik dağılışı­na uymayacak şekilde, anestezisi, gerçekte var olmayan bir hastalığın organik belirtile­ri, çoktandır unutulmuş olaylann hatırlanma­sı, çift kişilik belirtilerin geçici olarak kay­bolması, duyulann hipersansitivitesi (aşın hassasiyeti) kişide bundan ötürü telepati belirebilir ve daha seyrek olarak da, kana­ma gibi organik belirtilerle, mistisizm halidir. Tıpta, hipnoz, meselA ağrısı doğum yap­tırmak için, anestezik olarak, hipnoanalizde ve bazen de sağlık durumuna ait müspet tel­kinde bulunmak amacıyle kullanılır. Bu son sayılan durum, psikiatrlarca sakıncalı adde­dilir, çünkü, sebebi ortadan kaldınlmaksızın, belirtiyi yok etmek, ancak yeni bir belirtinin ortaya çıkmasına yol açar. Hipnozun sakın­caları İse, güvenilir olmaması (çünkü, her­keste derin hipnoz yaratılamaz), hipnotistle kişi arasında, transfer denen ve kişinin hipnotiste aşın bağlılığı diye nitelendirilebüen bir ilişkinin belirmesi, bazen de kişiye garip tel­kinlerin yapılabilmesidir. Esasında, genel ola­rak güvenilemeyen hiçbir metot, tipta başa­rıyla uygulanamaz.

Bu bilgiler işinize yarayabilir?

  • Engelliler İçin Yapılacak Düşünceler Nelerdir ?Engelliler İçin Yapılacak Düşünceler Nelerdir ? Bu konuyu gerçekten üzülerek açıyorum ve engelli kardeşlerimizi görünce için parçalanıyor. Bende bu yüzden bir yazı hazırlamak istedim ve […]
  • Ailevi polipozis nedir?Ailevi polipozis nedir? Polip; bağırsak mukozasından bağırsak boşluğuna doğru uzanan sınırlı herhangi bir kitleye denir. Kalın bağırsak ve rektumda çok sayıda […]
  • patatesli gül börekpatatesli gül börek Haşlanmış olduğunuz patatesleri soyun ve küp küp doğrayın. Kuru soğanı ince kıyın. Büyük boy tavanın içerisinde yağı koyun soğanı da […]
Eğlence